FAQ 6 Tại sao thỉnh thoảng tôi lại nhận được thông báo lỗi và đôi khi phải đăng nhập lại webmail ?

Printer-friendly version

Tại sao thỉnh thoảng tôi lại nhận được thông báo lỗi và đôi khi phải đăng nhập lại webmail?

Nhiều webmail ấn định một khoảng thời gian hạn chế, trong khoảng thời gian đó, nếu người dùng không có bất cứ một thao tác nào với nó, nó sẽ tự động đăng xuất. Nếu muốn làm việc tiếp buộc phải đăng nhập lại. CTmail không ấn định hạn chế một khoảng thời gian nào cả, vì vậy về nguyên tắc người dùng có thể để hệ thống hoạt động bao lâu tùy thích, cho đến khi thực hiện thao tác đăng xuất  (bấm vào  Đăng xuất).


Tuy nhiên, CTmail lại có chức năng tự động kết nối với server để lấy thư mới sau mỗi khoảng thời gian ấn định. Nếu người dùng ấn định khoảng thời gian này quá ngắn, và rất nhiều người dùng khác cùng làm như vậy thì có thể server sẽ chậm trễ trong việc đáp ứng các kết nối, gây nên thông báo không thể kết nối được và người dùng phải đăng nhập lại. Chúng tôi khuyến cáo đặt chu kỳ tự động lấy thư mới ở mức 20 phút / lần. (Xem thêm Trợ giúp => Tùy biến, mục 7.4 - Thiết đặt chế độ thư mục => Tự động đọc lại danh sách thư mục.)