Kỹ thuật và các dịch vụ mạng

FAQ 1. Mất mật khẩu?

Hỏi: Tôi bị mất mật khẩu truy cập vào hệ thống (LDAP, Mail, LMS, Website, Diễn đàn, ... ). Tôi phải làm thế nào để có được lại mật khẩu để truy cập được vào hệ thống?

FAQ 2. Khi cần liên hệ với ai ...?

Hỏi: Tôi biết rằng khi gặp các sự cố như không vào được mạng, mật mật khẩu, ... có thể yêu cầu sự trợ giúp của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin. Nhưng cụ thể, tôi phải liên lạc với ai ở Trung tâm ?

FAQ 3. Tôi được cấp tài khoản nhưng không truy cập được?

Hỏi: Tôi được cấp tài khoản truy cập các dịch vụ mạng của Trường, nhưng không thể truy cập được vào mạng với tên đăng nhập và mật khẩu ban đầu như đã được thông báo?

FAQ 4. Truy cập các dịch vụ mạng như thế nào

Hỏi: Tôi đã được cấp tài khoản truy cập các dịch vụ mạng của Trường, nhưng tại sao tôi không thể truy cập được một số dịch vụ từ nhà mình?

FAQ 5. Tại sao font tiếng Việt bị lỗi ...

Hỏi: Tại sao khi tôi đọc các bài giảng điện tử, font tiếng Việt thường bị lỗi, không đọc được, đôi khi được phần mục lục thì lại mất phần nội dung bài giảng hoặc ngược lại?

FAQ 6 Tại sao thỉnh thoảng tôi lại nhận được thông báo lỗi và đôi khi phải đăng nhập lại webmail ?

Tại sao thỉnh thoảng tôi lại nhận được thông báo lỗi và đôi khi phải đăng nhập lại webmail?

Nhiều webmail ấn định một khoảng thời gian hạn chế, trong khoảng thời gian đó, nếu người dùng không có bất cứ một thao tác nào với nó, nó sẽ tự động đăng xuất. Nếu muốn làm việc tiếp buộc phải đăng nhập lại. CTmail không ấn định hạn chế một khoảng thời gian nào cả, vì vậy về nguyên tắc người dùng có thể để hệ thống hoạt động bao lâu tùy thích, cho đến khi thực hiện thao tác đăng xuất  (bấm vào  Đăng xuất).

Syndicate content