Liên hệ với các bộ phận phụ trách

Printer-friendly version

1. Hỗ trợ đào tạo:

Tel: (04)- 85 87 59 05/  
Hotline: 01 99 227 1111
Email hotrodaotao@vnu.edu.vn

2. Hỗ trợ cổng thông tin cán bộ:

Tel: (04)- 3 7548 502  
Hotline: 01 99 228 1111       
Email support@vnu.edu.vn

3. Kỹ thuật và các dịch vụ mạng: Phòng Quản trị mạng và An ninh hệ thông

Tel: (04)- 85 87 59 10 / 3 75 47 880
Hotline: 01 99 229 1111
Email vnunet@vnu.edu.vn

4. Phòng Hành chính tổng hợp:
                                                     
Tel: (04)- 858 75 907  
Hotline: 01 99 226 1111  
Email: cait@vnu.edu.vn