Hỗ trợ thông tin cán bộ

Printer-friendly version

 

 • Hỗ trợ cổng thông tin cán bộ:

                                                  Tel: (04)- 375 49 331  
                                                  Hotline: 01 99 228 1111       
                                                  Fax: (04) 3 7548 502
                                                  Email support@vnu.edu.vn

   

 • Các liên hệ khác:
   
 • Kỹ thuật và các dịch vụ mạng: Phòng Quản trị mạng và An ninh hệ thông

            Tel: (04)- 85 87 59 10 / 3 75 47 880
            Hotline: 01 99 229 1111  
            Fax: (04) 3 7548 502
            Email vnunet@vnu.edu.vn

 • Hỗ trợ đào tạo:

           Tel: (04)- 85 87 59 05/  
           Hotline: 01 99 227 1111      
           Fax: (04) 3 7548 502
           Email hotrodaotao@vnu.edu.vn

 • Phòng Hành chính tổng hợp:
                                                       
                                               Tel: (04)- 858 75 907  
                                               Hotline: 01 99 226 1111       
                                               Fax: (04) 3 7548 502                      
                                               Email cait@vnu.edu.vn