Hỗ trợ đào tạo

Printer-friendly version

 

 • Hỗ trợ đào tạo:

                                                 Tel: (04)- 85 87 59 05  
                                                 Hotline: 01 99 227 1111      
                                                 Fax: (04) 3 7548 502
                                                 Email hotrodaotao@vnu.edu.vn
   

 • Các liên hệ khác:
   
 • Kỹ thuật và các dịch vụ mạng: Phòng Quản trị mạng và An ninh hệ thông

            Tel: (04)- 85 87 59 10 / 3 75 47 880
            Hotline: 01 99 229 1111  
            Fax: (04) 3 7548 502
            Email vnunet@vnu.edu.vn

 • Phòng Hành chính tổng hợp:
                                                 Tel: (04)- 858 75 907  
                                                 Hotline: 01 99 226 1111       
                                                 Fax: (04) 3 7548 502                      
                                                 Email cait@vnu.edu.vn
   
 • Hỗ trợ cổng thông tin cán bộ:

           Tel: (04)- 375 49 331  
           Hotline: 01 99 228 1111       
           Fax: (04) 3 7548 502
           Email support@vnu.edu.vn