Phòng Hành chính - Tổng hợp

Printer-friendly version


 

 • Phòng Hành chính tổng hợp:
                                                       Tel: (04)- 858 75 907  
                                                       Hotline: 01 99 226 1111       
                                                       Fax: (04) 3 7548 502                      
                                                       Email cait@vnu.edu.vn

   

 • Các liên hê khác:
   
 • Kỹ thuật và các dịch vụ mạng: Phòng Quản trị mạng và An ninh hệ thông

                                                     Tel: (04)- 85 87 59 10 / 3 75 47 880
                                                     Hotline: 01 99 229 1111  
                                                     Fax: (04) 3 7548 502
                                                     Email vnunet@vnu.edu.vn

 • Hỗ trợ đào tạo:
                                                    Tel: (04)- 85 87 59 05/  
                                                    Hotline: 01 99 227 1111      
                                                    Fax: (04) 3 7548 502
                                                    Email hotrodaotao@vnu.edu.vn
 • Hỗ trợ cổng thông tin cán bộ:
                                                   Tel: (04)- 375 49 331  
                                                   Hotline: 01 99 228 1111       
                                                   Fax: (04) 3 7548 502
                                                   Email support@vnu.edu.vn