HƯỚNG DẪN XÁC MINH THƯ GIẢ MẠO HÒM THƯ VNUnet

Printer-friendly version

Kính thưa: Các Thầy/Cô và người sử dụng,

Gần đây có một số thư giả mạo hòm thư của cán bộ hoặc một số Lãnh đạo
ĐHQGHN với mục đích xấu và gửi thư quảng cáo hoặc lừa người dùng bấm vào
các đường liên kết có chứa nhiều nguy cơ mất an toàn cho hòm thư và máy
tính của người sử dụng.

Để kiểm tra địa chỉ thư gốc (địa chỉ email thật sự) đã gửi thư đi, các
thày cô và người sử dụng thực hiện tuần tự các bước như trong Hướng dẫn
gửi kèm trong file.

Trân trọng thông báo.
Trung tâm UDCNTT

AttachmentSize
h.doc547 KB
g.pdf710.78 KB