VTV (Thời sự 19h ngày 12/6/2018) Giới thiệu hệ thống điều vận xe EMDDI