Cập nhật phần mềm Quản lý sau đại học VNU

Printer-friendly version

Danh mục các gói cập nhật cho phần mềm Quản lý đào tạo đại học -VNU

HƯỚNG DẪN CHUNG CHO VIỆC CẬP NHẬT PHẦM MỀM

 1. Tải gói cập nhật (*.zip) và giải nén
 2. Tạm dừng dịch vụ web trên máy chủ đào tạo
 3. Thực hiện file \SQL\BatchAlter.sql  [Nếu có]
 4. Thực hiện các file sql script (*.sql) còn lại trong thư mục \SQL
 5. Copy các thư mục và file trong thư mục \Source vào thư mục gốc web phần mềm đào tạo trên máy chủ

 

Số hiệu Tên gói cập nhật Ngày xuất bản

Chú giải | Hướng dẫn

XTN.SDH V2.24

Update module Xét tốt nghiệp

XTN.SDH V2.24

26/03/2018

Cập nhật chức năng in bảng điểm tốt nghiệp: chỉ ghi ĐẠT/PASSED với những môn ngoại ngữ có đánh dấu không tính điểm theo 279/HD-ĐHQGHN

- Nếu có tính điểm thì ghi điểm số

- Nếu không tính điểm thì ghi là Đạt/Passed

SDH. V2.20

Update đào tạo SDH

SDH V2.20

09/08/2017

Nội dung cập nhật:

Bảng điểm cá nhân: hiển thị số tín chỉ tính điểm TBCTL/ số tín tích lũy => theo yêu cầu ban đào tạo.
Fix lỗi:
cập nhật phòng thi cho kỳ thi: sửa lỗi tương thích trình duyệt
 
 
XTN.SĐH.V2.23 XTN.SĐH.V2.23 12/07/2017

Nội dung cập nhật

- In bảng điểm: chỉ ghi ĐẠT/PASSED với những môn ngoại ngữ có đánh dấu không tính điểm theo 279/HD-ĐHQGHN

-Sửa lỗi: không ghi nhận được điều kiện bảo bệ luận văn sau khi ghi nhận thành công được 

SDH.V2.19

Update đào tạo Sau đại học

Tải file 

SDH.V2.19

Ngày cập nhật 

17/05/2017

Nội dung cập nhật:

- Sửa bảng điểm cá nhân: đánh dấu đạt cho những môn ngoại ngữ theo hướng dẫn số 279/HD-ĐHQGHN

XTN.SDH.V2.22

Update phần mềm xét tốt nghiệp 

Tải file update 

XTN.SDH.V2.22

16/05/2017

Các nội dung cập nhật

- Sửa bảng điểm tốt nghiệp: đánh dấu đạt với những môn ngoại ngữ theo hướng dẫn số 279/HD-ĐHQGHN

 

XTN.SDH.V2.21

Update phần mềm xét tốt nghiệp 

Tải file update 

XTN.SDH.V2.21

29/03/2017

Các nội dung cập nhật

- Cho phép nhập ngày bảo vệ / nơi bảo vệ khi nhập điểm luận văn

- Sửa lỗi

XTN.SDH.V2.18.10945

Update module Xét tốt nghiệp SĐH

XTN.SDH.V2.18.10945

Tải file hướng dẫn cấu hình bảng điểm tiếng Anh

15/11/2016

Các nội dung cập nhật

- Hoàn thiện mục in bảng điểm tiếng Anh

- Sửa lỗi kết xuất bảng điểm ra file Word bị mất định dạng font chữ, cỡ chữ

Hướng dẫn cập nhật

SDH.V2.18.10926

Update phần mềm quản lý đào tạo SĐH

SDH.V2.18.10926

10/11/2016

Nội dung cập nhật bao gồm:

 • Cho phép in danh sách môn học của chương trình đào tạo
 • Cho phép kết xuất excel bảng điểm tích lũy
 • Cập nhật giao diện chức năng đặt tham số
 • Sửa lỗi:
  • In quyết định công nhận học viên lẫn với NCS
  • Chưa hiện thị đúng đậm / nhạt và font chữ như đã được thiết lập của các báo cáo Bảng điểm cá nhân / Bảng điểm tích lũy
  • Sửa lỗi export excel bảng điểm cá nhân thiếu thông tin
  • In bảng điểm tích lũy không hiện thị hết thông tin khi sử dụng với trình duyệt chrome
  • In bảng điểm cá nhân không hiện thị hết thông tin trên trình duyệt chrome
  • Thống kê chưa đúng trạng thái tạm dừng, thôi học

Cách cập nhật

 • Thực thi các lệnh SQL 
 • Update lại chương trình 
XTN.SĐH.V2.17 - REV 10888

Update module Xét tốt nghiệp

XTN.SĐH.V2.17.10888 

05/11/2016

Các nội dung cập nhật của module XTN bao gồm:

 1. Không bắt buộc nhập ngày bảo vệ khi nhập hội đồng
 2. Xét điều kiện bảo vệ: Không xét lại những học viên đã chuyển sang phần lập hội đồng
 3. Cập nhật giao diện: Thêm phần đánh dấu mầu đỏ với những học viên không đủ điều kiện bảo vệ luận văn
 4. Sửa lỗi không chọn được nhiều học viên để chuyển sang lập hội đồng
 5. Cập nhật cấu trúc dữ liệu (đặt key cho các bảng XTN)
 6. Sửa lỗi dữ liệu :
  • Lỗi hiện thị lặp danh sách học viên tốt nghiệp
  • Lỗi không hiện thị học viên để nhập hội đồng
  • Lỗi không hiện thị học viên để nhập điểm
Cách cập nhật
 1. Thực thi các file SQL để sửa lỗi dữ liệu và cập nhật thủ tục Xét điều kiện bảo vệ luận văn
 2. Update lại chương trình XTN (copy đè lên thư mục hiện có)
SDH.V2.17 Update.SDH.v2.17 29/4/2016

Nội dung cập nhật:

Đăng ký học theo đợt

SDH.V2.16 Update.SDH.v2.16 21/3/2016

Nội dung cập nhật:

Nâng cấp tương thích đa trình duyệt

SDH.V2.15 Update.SDH.v2.15 10/12/2015

Nội dung cập nhật:

-  Quản lý CTĐT: hiển thị thông tin HP tiên quyết, bổ sung thuộc tính phân biệt CTĐT theo hướng NC hay thực hành

- Quản lý học viên: in quyết định công nhận học viên

- Quản lý Học vụ: xét theo quy chế mới

- Giao đề tài: in quyết định giao đề tài

- Xét tốt nghiệp: cập nhật hội đồng, in quyết định thành lập.

SDH.V2.14 Update.SDH.V2.14 13/02/2014

Nội dung cập nhật:

- Tìm kếm giảng viên, import giới tính giảng viên

- Bảng điểm cá nhân, 1 số vấn đề liên quan

- Quản lý đề tài, quản ý chuyên đề...

(Chi tiết xin xem trong file của thư mục nén)

SDH.V2.13

Udpate.SDH.V2.13 21/12/2013

Nội dung cập nhật:

 • Các file export trong phần danh mục.
 • Cập nhật đề tài: cho phép nhập ký tự đặc biệt, chỉ số toán học.
 • Bảng điểm cá nhân

 

SDH.V2.12 Update.SDH.V2.12 25/9/2013

Cập nhật các modul của bậc thạc sĩ.

 • Chương trình đào tạo theo chuyên ngành
 • Cho phép cập nhật chuyên ngành không theo ngành.

Cập nhật các modul của bậc tiến sĩ.

 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Quản lý thông tin nghiên cứu sinh
 • Quản lý đăng ký chuyên đề tiến sĩ: đăng ký chuyên đề, thành lập hội đồng, nhập điểm chuyên đề.
 • Quản lý đăng ký học
 • Xét học vụ cho tiến sĩ theo quy chế.
 • Quản lý thành lập hội đồng cấp cơ sở.
 • Quản lý thành lập hội đồng cấp quốc gia
 • Xét tốt nghiệp cho tiến sĩ
SDH.V2.11 Update.SDH.V2.11 12/7/2013
 • Bảng điểm cá nhân
 • Sinh viên nợ môn
 • Bảng điểm tích lũy
 • Kiểm soát môn học
SDH.V2.10 Update.SDH.V2.10 12/7/2013
 • Quản lý đề tài